Program płacowy QEarn
<< powrót

Aktualna wersja 7.5
Program zgodny z systemami bankowości elektronicznej banku BPH SA. 

W najnowszej wersji programu

Współpraca z nową wersją programu Płatnik (5.01.001)

Program płacowy Qearn został w pełni dostosowany do obowiązujących od dnia 1 października 2003 roku wymagań ZUS w zakresie nowych kodów ubezpieczenia oraz nowych zasad tworzenia dokumentów ubezpieczeniowych oraz do współpracy z nową wersją programu Płatnik.

Zmiany w obsłudze nieobecności

W poprzednich wersjach programu płacowego wprowadzone zostały korekty do nieobecności. Zgodnie 
z nowymi przepisami ZUS, korekty do różnych typów nieobecności otrzymały osobne kody świadczenia / przerwy w dokumencie ZUS RSA. Z tego względu w najnowszej wersji programu wprowadzono nowe typy nieobecności zastępujące dostępne dotychczas korekty. Po zainstalowaniu program zastąpi już wprowadzone korekty nieobecności, nowymi typami nieobecności. Nowe kody uwzględniane będą jedynie dla nieobecności, które wystąpią po dniu 1 października 2003 roku.

Zmiana kodów wykorzystywanych przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych

Wprowadzone w programie zmiany obejmują słowniki kodów tytułu ubezpieczenia i kodów świadczenia / przerwy.
Po zmianie przepisów część kodów w słownikach została połączona, inne natomiast zostały rozdzielone. 
Dla kodów, które według nowych przepisów zostały połączone program wykona w czasie instalacji automatyczną konwersję.

Zmiana typów dokumentów przesyłanych do ZUS

W nowej wersji programu obowiązujący dotychczas dokument ZUS RNA został zastąpiony dokumentem ZUS RCA.

Zmiana zakresu informacji przesyłanych do ZUS

Z wykazu kodów dotyczących świadczenia / przerwy w opłacaniu składek wykreślone zostały kody, które program umieszczał automatycznie w czasie tworzenia deklaracji rozliczeniowych. Dotyczyły one między innymi wypłacania składników wynagrodzenia przysługujących w okresach niezdolności do pracy. Przy generowaniu deklaracji miesięcznych, począwszy od października 2003 roku, program nie będzie automatycznie tworzył dokumentów ZUS RSA z kodami, które zostały wycofane.

Dodatkowy moduł do współpracy z programem udostępnionym przez NFZ

W oparciu § 1 uchwały Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia numer 153/2003 z dnia 25 lipca 2003 roku
w brzmieniu:
Zestawienie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 25 ust. 3 -5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, przekazywane jest do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:
1. w formie elektronicznej - zgodnie z opisem formatu pliku elektronicznego, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały; ...

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnił aplikację służącą do elektronicznego przekazywania zestawień składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Na życzenie wielu Klientów opracowaliśmy dodatkowy moduł do programu Qearn, który umożliwia współpracę z programem udostępnionym przez NFZ. Instalacja modułu umożliwia również wprowadzanie dodatkowych danych o pracowniku wymaganych dla celów współpracy z tym programem. 
Ze względu na zakres przekazywanych informacji, prawidłowa praca modułu możliwa jest jedynie z wersją 7.50 programu Qearn. W wyniku instalacji modułu w programie Qearn będą dostępne automatycznie dodatkowe funkcje związane ze współpracą z programem udostępnionym przez NFZ.


Czynności związane z rachubą płac należą do bardzo pracochłonnych i angażują dużą część kadr ekonomicznych przedsiębiorstwa. Program płacowy QEarn automatyzuje tę dziedzinę działalności. Zastosowanie programu umożliwia bardzo znaczne przyśpieszenie prac i eliminuje większość pomyłek. Program jest przeznaczony dla przedsiębiorstw o dowolnej strukturze organizacyjnej i dowolnej liczbie zakładów podległych.

Podstawowe możliwości programu:

Program został opracowany w języku C, z wykorzystaniem nowoczesnego systemu zarządzania bazami danych db_VISTA. Dzięki temu cechuje go duża szybkość działania, niezawodność, efektywne wykorzystanie twardego dysku oraz łatwość obsługi.
Program wchodzi w skład systemu zarządzania przedsiębiorstwem Qrezus. Qearn współpracuje z programem kadrowym Qadr, programem rozliczenia kosztów płac Qoszt, programem obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej QZP i systemem księgowym Qwota naszej firmy. Qearn może również pracować samodzielnie, bez pozostałych programów systemu.


Copyright 2004 QNT Systemy Informatyczne. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Aktualizacja: 20.05.2004 Wszelkie uwagi dotyczące strony: Webmaster